Văn bản

Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

- Số văn bản: 107/KH-TU

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tuyên truyền


Nội dung văn bản:

DownloadFile