Giới thiệu

Ngày 30/12/1987, Thành ủy Nha Trang ban hành Quyết định số 320-QĐ/TU thành lập Chi bộ Trung học Sư phạm Nuôi dạy trẻ Trung ương 3.
Ngày 30/5/2005, Thành ủy Nha Trang ra Quyết định số 1957-QĐ/TU nâng cấp thành Đảng bộ Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 (năm 2007 đổi tên thành Đảng bộ Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang).
Đến thời điểm tháng 6/2020, Đảng bộ có 5 chi bộ trực thuộc với 52 đảng viên.
 
BAN CHẤP HÀNH, ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
I. BAN CHẤP HÀNH
STT
Họ tên
Chức vụ
1
Nguyễn Trung Triều
Phó Bí thư
2
Đỗ Ánh Dương
Ủy viên
3
Đinh Hiền Minh
Ủy viên
4
Nguyễn Văn Hảo
Ủy viên
5
Đỗ Văn Sỹ
Ủy viên
6
Nguyễn Đức Thới
Ủy viên
 
II. ỦY BAN KIỂM TRA
STT
Họ tên
Chức vụ
1
Nguyễn Trung Triều
Chủ nhiệm
2
Đỗ Văn Sỹ
Phó chủ nhiệm
3
Cao Văn Lới
Ủy viên
 
SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, CHI ỦY CÁC CHI BỘ
NHIỆM KỲ 2020 - 2022
 
Chi bộ 1
Số lượng đảng viên
10
Bí thư
Đinh Hiền Minh
Phó Bí thư
Võ Thị Khánh Linh
Chi ủy viên
Phan Đức Tuấn
 
Chi bộ 2
Số lượng đảng viên
05
Bí thư
Cao Văn Lợi
 
Chi bộ 3
 
 
Số lượng đảng viên
13
Bí thư
Đỗ Văn Sỹ
Phó Bí thư
Nguyễn Hồng Tín
Ủy viên
Trần Thị Bé Tình
 
Chi bộ 4
Số lượng đảng viên
18
Bí thư
Lê Thị Hiền
Phó Bí thư
Vũ Duy Chinh
Ủy viên
Nguyễn Đức Thới
 
Chi bộ 5
 
Số lượng đảng viên
06
Bí thư
Lý Thụy Huyền Nhung