Văn bản

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống ở người tỉnh Khánh Hòa

- Số văn bản: 211/TB-UBND

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tuyên truyền


Nội dung văn bản:

DownloadFile