Văn bản

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Số văn bản: 55/2022/QH15

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tuyên truyền


Nội dung văn bản:

DownloadFile