Văn bản

Nghị quyết Số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

- Số văn bản: Số 18-NQ/TW

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tuyên truyền


Nội dung văn bản:

DownloadFile